Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor het nemen van een abonnement op Smult.

Abonnementsvoorwaarden

Door het aangaan van een abonnement geleverd door Younity Media B.V., wordt geacht dat de abonnee deze voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 1 – Aangaan van het abonnement

1. Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
2. Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op Smult.
Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.
3. De levering van het welkomstgeschenk is afhankelijk van de beschikbaarheid op voorraad. Indien het welkomstgeschenk niet voorradig is, zal de abonnee daarvan op de hoogte wordt gesteld en is Younity Media B.V. naar eigen inzicht gerechtigd een alternatief welkomstgeschenk aan te bieden dan wel korting te geven op de abonnementsprijs.

Artikel 2 – Duur van het abonnement

1. Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode (“de Initiële Periode”) en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd,
tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding. Bij automatische verlenging wordt een regulier abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.
2. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij onze abonnementenservice via post, telefoon en e-mail.
De contactgegevens staan onderaan in deze voorwaarden.
3. Younity Media B.V. is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

Artikel 3 – Prijzen en wijze van betaling

1. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden via automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u op onze website.
2. Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Younity Media B.V. gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
3. Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Prijswijzigingen worden voorbehouden.
4. Een abonnement op een bezorgingsadres buiten Nederland is slechts mogelijk na voorafgaande instemming van Younity Media B.V. Voor een dergelijke bezorging gelden er afwijkende prijzen en condities. Neem daarvoor contact met ons op via telefoon, schriftelijk of per e-mail.

Artikel 4 – Bezorging

1. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met onze klantenservice.
2. Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze abonnementenservice te zijn opgegeven. Dit kan schriftelijk en via e-mail.

Artikel 5 – Opzegging van het abonnement

1. Om een abonnement te beëindigen, dient dit door abonnee minimaal drie maanden voor afloop van de Initiële Periode aan onze abonnementenservice kenbaar te zijn gemaakt. Opzegging van het abonnement na afloop van de Initiële Periode kan eveneens met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
2. Opzegging van het abonnement kan schriftelijk en online via het opzegformulier.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. Het is de abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat Younity Media B.V. aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen Younity Media B.V. en abonnee.
2. Aan de samenstelling en inhoud van het tijdschrift wordt de uiterste zorg besteed. Younity Media B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van het tijdschrift.
3. Younity Media B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van enige leveringstermijn.
4. Younity Media B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de inhoud van het tijdschrift c.q. het gebruik daarvan. Meer in het bijzonder zal Younity Media B.V. in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook die ontstaat omdat de informatie en/of gegevens in het tijdschrift onjuist, onvolledig of niet actueel is.
5. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

Artikel 7 – Privacy

Op de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het abonnement is onze privacy policy van toepassing die te raadplegen is op onze website:
https://www.smult.nl/privacy_policy

Artikel 8 – Algemeen

1. Deze abonnementsvoorwaarden kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Younity Media B.V. adviseert daarom deze voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Indien één of meer bepalingen uit deze abonnementsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven.
3. Op alle geschillen voortvloeiend uit het abonnement c.q. deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
4. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

Contact

Het tijdschrift “Smult” is een initiatief van Younity Media BV.

Younity Media BV
t.a.v. Smult redactie
Nijverheidsweg-Noord 55a
3812 PK Amersfoort
E-mail: service@smult.nl
BTW nr: 8107.67.892.B.01
KvK nr: 17144962